Overslaan en naar de inhoud gaan

GIPOD

Deze pagina geeft meer uitleg over GIPOD, het Vlaamse platform dat de informatie over (grond)werken, evenementen en hinder op het openbaar domein in Vlaanderen samenbrengt.

foto GIPOD

Lees meer over:

Wat is GIPOD?

GIPOD (Generiek Informatieplatform Openbaar Domein) is een Vlaams uitwisselingsplatform dat zorgt voor meer afstemming tussen nuts- en/of wegwerkzaamheden, zodat werkzaamheden op omleidingstrajecten vermeden worden en er een betere detectie van conflicten tussen werkzaamheden en evenementen is. GIPOD is in eerste instantie bedoeld voor kabel- en leidingbeheerders, openbaar-domeinbeheerders (steden, gemeenten, het Agentschap Wegen en Verkeer,...) en voor de vervoersmaatschappij De Lijn. Een gedeelte van de data uit GIPOD wordt publiek beschikbaar gesteld: zo stroomt er bv. informatie over mobiliteitshinder door naar gps-providers en hulpdiensten.

Daarnaast wordt het ook gebruikt voor de coördinatie of gelijktijdige uitvoering van civiele werkzaamheden door verschillende partijen: dit wordt werken in “synergie” genoemd.

Een geregistreerde partij kan grondwerken ingeven, dit zijn registraties van een inname van het openbaar domein. Er zijn drie categorieën van grondwerken:

  • Grondwerk categorie 1: grondwerk waarbij een oppervlakte van meer dan 50 m² wordt opengebroken.
  • Grondwerk categorie 2: grondwerk waarbij een oppervlakte van minstens 3 m² en niet meer dan 50 m² wordt opengebroken
  • Grondwerk categorie 3: grondwerk waarbij een oppervlakte van minder dan 3 m² wordt opengebroken.

Een geregistreerde partij kan ook een synergie-aanvraag lanceren, waarbij mogelijke geïnteresseerden op de hoogte worden gebracht dat er in synergie kan samengewerkt worden voor een welbepaald grondwerk. Een organisatie kan zelf ook synergie-interessezones in het systeem aanduiden, zodat zij op de hoogte gebracht wordt indien er in die zone een synergie-aanvraag gelanceerd wordt.

Wettelijk kader

De bepalingen worden vastgelegd in het GIPOD-decreet van 4 april 2014 en het GIPOD-uitvoeringsbesluit van 9 december 2016.

Het GIPOD-decreet wordt momenteel herzien: op 1 januari 2022 zal het nieuwe GIPOD-decreet van kracht worden. In dit nieuwe decreet zal onder andere de verplichte registratie van alle grondwerken categorie 2 en 3 worden verwerkt.

Tarief

Het gebruik van GIPOD is gratis.

Verplichtingen

De verplichting om grondwerk in te geven in GIPOD hangt af van de categorie (zie hierboven bij "Wat is GIPOD?") en de impact van het werk:

  • Grondwerk categorie 1: alle grondwerken van categorie 1 moeten worden ingegeven in GIPOD, uiterlijk 2 maanden voor de geplande aanvang (indien deze geen aanleiding geeft tot het verplaatsen of heraanleggen van andere nutsleidingen) of uiterlijk 6 maanden voor de geplande aanvang (indien deze wel aanleiding geeft tot het verplaatsen of heraanleggen van andere nutsleidingen of deel uitmaakt van het meerjarenplan).
  • Grondwerk categorie 2: alle grondwerken van categorie 2 die ernstige hinder zal veroorzaken moeten worden ingegeven in GIPOD, uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de werkzaamheden (tenzij het dringende gevallen betreft, dan geldt de datum van kennisneming van geplande aanvang).
  • Grondwerk categorie 3: alle grondwerken van categorie 3 waarvoor een omleiding voor het gemotoriseerd verkeer vereist is, moeten worden ingegeven in GIPOD, uiterlijk 3 weken voor de aanvang van de werkzaamheden (tenzij het dringende gevallen betreft, dan geldt de datum van kennisneming van geplande aanvang).

GIPOD maakt een onderscheid tussen grondwerken en werkzaamheden op façades of gevels. Werkzaamheden op façades moeten niet geregistreerd worden als ze geen hinder veroorzaken voor het verkeer.

Elke initiatiefnemer in GIPOD is verplicht een synergie-interessezone in te geven die minstens zijn bestaande werkingsgebied dekt.

Voor alle grondwerken van categorie 1 moet uiterlijk 2 maanden voor de aanvang een synergieaanvraag ingediend worden.

Om de synergieaanvraag tijdig te kunnen indienen, moeten de exploitanten en operatoren minstens twee keer per jaar (uiterlijk op 30 juni en 31 december) de jaarlijkse planning van hun civiele werkzaamheden in GIPOD ingeven.

Timing

De timing van de aanvraag hangt af van de categorieën en wordt hierboven beschreven bij Verplichtingen.

De initiatiefnemer van de synergieaanvraag bepaalt de antwoordtermijn. Voor synergieaanvragen geldt een maximale antwoordtermijn van 15 kalenderdagen. Daarna starten 30 kalenderdagen om de synergie concreet uit te werken.

Update GIPOD

Het GIPOD-platform wordt momenteel herzien en voorzien van extra functies. Meer informatie is te vinden op deze website.