Overslaan en naar de inhoud gaan

KLIM-CICC

Deze pagina geeft meer uitleg over KLIM, het federaal platform dat kabel- en leidinginformatie verzamelt.

logo KLIM-CICC

Lees meer over:

Wat is KLIM?

KLIM (Kabels en Leidingen Informatie Meldpunt – CICC: Point de Contact fédéral d’Informations Câbles et Conduites) is een onlineplatform waar u kunt opvragen of er zich in de buurt van een bouwwerf ondergrondse infrastructuren (kabels/leidingen) bevinden. Het doel is om werkzaamheden op privé- en openbaar domein helemaal veilig te kunnen ontwerpen en uit te voeren (waardoor dit platform zich dus onderscheidt van de regionale platformen PoWalCo, GIPOD en Osiris, die gericht zijn op een gemeenschappelijk en optimaal gebruik van het openbaar domein).

KLIM wordt beheerd door een vzw met ongeveer een honderdtal leden, beheerders van een ondergrondse infrastructuur (hierna BKL - beheerders van kabels en leidingen genoemd). Dit zijn onder andere de beheerders van leidingen voor het vervoer van gasachtige producten en andere, die – door de specifieke aard van hun activiteit en van de toepasselijke wetgeving - hierna de vervoerders worden genoemd.

Via KLIM kan de opdrachtgever en/of de uitvoerder voor een bepaalde zone, die bepaald wordt aan de hand van een polygoon, een planaanvraag indienen op het onlineplatform. KLIM contacteert vervolgens de BKL met een infrastructuur in de nabijheid van de werkzone. Zij reageren afzonderlijk op de planaanvrager door hun plannen en de na te leven veiligheidsmaatregelen door te sturen. 

KLIM stelt dus geen algemene kaart ter beschikking waarop alle kabels en leidingen in België te zien zijn.

Wettelijk kader en verplichtingen

De verplichting om de werkzaamheden op voorhand aan de vervoerders aan te kondigen, vindt haar oorsprong in een federale wetgeving van openbare orde. Regionale wetten vullen dit wettelijk kader aan en breiden het soms zelfs uit. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende toepasselijke wetten:

  • De basis is de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen, waarvan artikel 11 bepaalt: “Het gebruik waartoe het openbaar domein of privéterreinen die gedeeltelijk worden bezet, is bestemd, moet worden geëerbiedigd. Deze bezetting brengt generlei bezitsberoving mee, maar vormt een wettelijke erfdienstbaarheid van openbaar nut die elke daad verbiedt welke de gasvervoerinstallatie of de exploitatie ervan kan schaden.
  • Het koninklijk besluit van 21 september 1988 ter uitvoering van die wet, betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige en andere producten door middel van leidingen, creëert een “beschermde zone” van 15 m aan weerszijden van de transportleidingen. Werkzaamheden die zich volledig of gedeeltelijk in deze zone bevinden moeten aan de vervoerders gemeld worden, zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de uitvoeringsfase. Alle vervoerders zijn in KLIM geregistreerd ongeacht de regio waarin hun netwerk zich bevindt.

Op regionaal niveau zijn er de volgende wetten en verplichtingen:

Ongeacht om welke regio het gaat, mogen de werkzaamheden nooit starten zonder een antwoord te hebben ontvangen van alle betrokken BKL. De antwoorden die via KLIM ingediend zijn, kunnen gedurende 6 maanden geraadpleegd worden.

Tarief

Planaanvragen kunnen gratis bij KLIM ingediend worden. 

Timing

Planaanvragen in uitvoeringsfase moeten in KLIM ingevoerd worden rekening houdend met het feit dat de BKL maximaal 15 werkdagen hebben om te antwoorden, en met het feit dat de startdatum van de werkzaamheden minimaal 3 werkdagen voor de start van de werkzaamheden telefonisch moet gemeld worden. Het doel van deze telefonische melding is het plannen van een vergadering ter plaatse om de na te leven veiligheidsmaatregelen af te spreken. 

Bij wijze van uitzondering mogen dringende herstelwerkzaamheden (veroorzaakt door een incident) meteen opgestart worden na een eenvoudige telefonische melding zolang ze erna, zodra mogelijk, via KLIM bevestigd worden.