Overslaan en naar de inhoud gaan

Osiris

Deze pagina geeft meer informatie over Osiris, het Brusselse platform dat de informatie over (grond)werken, evenementen en hinder op het openbaar domein in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest samenbrengt.

foto Osiris

Lees meer over:

Wat is Osiris?

Osiris wordt in het Brussel Hoofdstedelijk Gewest gebruikt voor de coördinatie van bouwplaatsen op de openbare weg. De database in Osiris verzamelt, op één plaats en in één informaticaformaat, alle informatie en communicatie met betrekking tot de bouwplaatsen op het openbaar domein, zowel op de gemeentewegen als op de gewestwegen.

Alle officiële handelingen (van planning tot en met vergunning, van bericht van opstarting van de bouwplaats tot de afsluiting van de werkzaamheden) gebeuren op het Osiris-platform. Er is ook een vereenvoudigde versie van Osiris voor aanvragen waar geen coördinatie vereist is.

Meer informatie is te vinden op de website van Brussel-Mobiliteit. Onder het luik “opleidingen” zijn eveneens enkele uitgebreide (powerpoint)cursussen beschikbaar over het gebruik van Osiris en de geldende verplichtingen.

Wettelijk kader

De bepalingen worden vastgelegd in de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg (enkele artikels nog van kracht) en de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg, alsook het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019 tot uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg.

In het kader van de COVID-crisis werden sommige procedures tijdelijk versoepeld (voor aanvragen tot 30 juni 2021).

Tarief

Er moeten dossierrechten betaald worden aan de wegbestuurders (gemeenten en gewest) voor een vergunningsaanvraag of bericht van opstarting. Het bedrag varieert tussen 20 en 80 euro, waarop nog een indexering wordt toegepast (voor meer informatie, zie art. 87 van de ordonnantie van 2018)

Op dit ogenblik wordt de heffing voor het gebruik van Osiris, zoals vastgelegd in de ordonnantie, niet toegepast.

Verplichtingen

De beheerders van kabels, buizen en leidingen contacteren elkaar vóór elke uitvoering van werkzaamheden om na te gaan of, in de voor de werkzaamheden geplande zone, de toegang tot de fysieke aanwezige infrastructuur, mogelijk is onder redelijke voorwaarden. Dit gebeurt via KLIM, waarbij een KLIM-aanvraag ook mogelijk is via de Osiris-toepassing. Bewijs hiervan moet toegevoegd worden aan de aanvraag van uitvoeringsvergunning.

Elke bouwplaats in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is onderworpen aan een vijfjarenplan, programmatie, coördinatie en een uitvoeringsvergunning, op enkele uitzonderingen na.

Institutionele verzoekers (verzoekers die werkzaamheden uitvoeren voor rekening van een overheidsinstelling of waarvoor een wetgeving of sectorale reglementering het recht erkent om werkzaamheden op de openbare weg uit te voeren) moeten hun bouwplaatsen verplicht in Osiris invoeren.

Zij moeten eveneens hun bouwplaatsen programmeren: minstens twee maal per jaar moeten de verzoekers hun programmatie aanpassen voor het komende jaar.

Daarnaast dienen zij ook een vijfjarenplan door te geven waarin ze hun prioritaire doelstellingen aangeven. Deze moet minstens eenmaal per jaar, en uiterlijk op 31 oktober, ingegeven worden in OSIRIS.

Zij moeten eveneens via het Osiris-platform hun bouwplaatsen zowel in de ruimte als in de tijd coördineren met de andere institutionele verzoekers. De appellerende verzoeker roept de andere institutionele verzoekers op om mee te gaan in de coördinatie. Zodra de deelnemers bekend zijn, wordt een leidende verzoeker aangesteld die de vergunningsaanvraag voor de uitvoering van de werkzaamheden indient. Bij bouwplaatsen die grote hinder met zich brengen kan een hypercoördinatiezone worden vastgelegd, waarvoor specifieke bepalingen gelden.

De aanvragen voor uitvoeringsvergunningen en de akkoorden moeten in Osiris worden ingevoerd en alle informatie, alle documenten en alle gegevensverwerkingen worden uitsluitend via Osiris verzonden en ontvangen.

Voor dringende werkzaamheden, of werkzaamheden met beperkte impact in tijd en ruimte volstaat een uitvoeringsverklaring: deze werkzaamheden zijn vrijgesteld van een uitvoeringsvergunning.

Timing

Na de oproep tot coördinatie heeft elke geïnteresseerde partij 15 dagen tijd om zich te melden. Binnen 30 dagen na de oproep dient ieder dan een vereenvoudigd coördinatiedossier in, met de informatie over de werkzaamheden die de oproeper wenst uit te voeren. Osiris genereert vervolgens een coördinatierapport.

Binnen de 150 dagen na de datum van het coördinatierapport moet de aanvraag tot uitvoeringsvergunning worden ingediend.

De wegbestuurder verstuurt vervolgens binnen 30 dagen een ontvangstbewijs of een vraag om meer informatie, indien het dossier onvolledig is. Na deze 30 dagen of (indien later) na het ontvangstbewijs van volledig en conform dossier, verleent de wegbestuurder binnen 30 werkdagen zijn beslissing. Een gebrek aan beslissing komt overeen met een weigering.

Voor dossiers waarbij de Coördinatiecommissie van de Bouwplaatsen betrokken is (bijvoorbeeld hypercoördinatiedossiers of op bouwplaatsen langs gewestwegen) gelden andere termijnen.

Voor werkzaamheden met beperkte impact, waarvoor enkel een uitvoeringsverklaring vereist is, geldt dat deze uiterlijk 10 werkdagen voor de start van de bouwplaats moeten worden gemeld.