Overslaan en naar de inhoud gaan

Waals Gewest

Bij de uitrol van zijn glasvezelnetwerk moet elke operator de nodige vergunningen of toelatingen aanvragen. De exacte vereisten en bepalingen kunnen verschillen afhankelijk van de locatie of regio. Hieronder wordt een kort overzicht geschetst voor het Waalse Gewest. Dit overzicht heeft geenszins de bedoeling exhaustief te zijn, zeker wat de lokale wetgeving betreft. Een operator die glasvezel wenst uit te rollen in een bepaalde gemeente of stad, neemt dan ook het best eerst contact op met het gemeentebestuur of stadsbestuur, de stedenbouwkundige dienst van de gemeente of stad, enzovoort.

KLIM

Iedereen die grondwerken plant in de buurt van leidingen van FETRAPI-leden (gasleidingen e.d.), moet plannen opvragen, om hinder aan bestaande pijpleidingen en kabels te vermijden. Ook indien er geen leidingen van FETRAPI-leden aanwezig zijn, is het gebruik van KLIM sterk aangeraden voor de kabels en leidingen van andere leidingbeheerders. Daarnaast moeten de planaanvragers de gemeentebesturen raadplegen en vervolgens de vermelde leidingbeheerders om er zeker van te zijn dat ze alle leidingbeheerders die op het Waalse grondgebied actief zijn, geraadpleegd hebben. Meer informatie over het hiervoor gebruikte KLIM-platform (waarop zowel FETRAPI-leden als andere leidingbeheerders aangesloten zijn) is te vinden op deze pagina op de website

Permis d’urbanisme

Werkzaamheden op het openbaar domein voor de aanleg van telecommunicatienetwerken zijn vrijgesteld van een permis d'urbanisme (stedenbouwkundige vergunning), volgens de Code du Développement Territorial (artikel R.IV.1-1. – W3).

In principe is dit wel vereist voor werkzaamheden op privédomein, al zijn er hiervoor ook vrijstellingen van toepassing zoals:

  • bij vervangingen van bestaande infrastructuur (artikel R.IV.1-1. – Y1),
  • bij het plaatsen van kabels of leidingen en bijbehorende verbindingsdozen aan voorgevels of bovengronds (artikel R.IV.1-1. – Y18).

Voor de werkzaamheden waarvoor een bouwvergunning nodig is, zijn de volgende bepalingen van toepassing:

  • De bouwvergunning moet aangevraagd worden bij de Fonctionnaire délégué van de betrokken direction extérieure (Waals-Brabant, Henegouwen I en II, Luik I en II, Luxemburg en Namen). Een kaart van de directions extérieures en hun contactgegevens vindt u terug op deze pagina op de website van de SPW Aménagement du Territoire.
  • Hierbij dient het formulier gebruikt te worden voor bijlage 8 (travaux techniques) van de CoDT. Het bevindt zich op deze pagina van de SPW Aménagement du Territoire, onder "Formulaires de demande et de recours directement auprès du Fonctionnaire délégué et du Gouvernement wallon". Dit formulier moet vervolgens via aangetekende brief verstuurd worden naar de betrokken Fonctionnaire délégué.
  • De termijnen die van toepassing zijn worden beschreven in artikel D.IV.48 van de Code du Développement Territorial, en bedragen afhankelijk van het type dossier, tussen de 60 en 130 dagen na de bevestiging van ontvangst van het dossier.
  • Er is geen retributie verschuldigd.

Merk op dat voor bepaalde werkzaamheden die een omgevingsvergunning zouden vereisen, een permis unique nodig is, of een permis intégré wanneer er ook sprake is van een commerciële vestiging. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar de SPW Agriculture, Ressources naturelles et Environnement en/of de SPW Economie, Emploi, Recherche.

Autorisation d’occupation des voiries

Indien een deel van het openbaar domein ingenomen wordt, is een voorafgaande toestemming van de wegbeheerder vereist: de autorisation d'occupation des voiries. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen lokale wegen en gewestwegen. Deze toelating wordt schriftelijk aangevraagd.

Voor de gewestwegen moet deze uiterlijk 60 dagen voor het begin van de werkzaamheden aangevraagd worden bij SPW Mobilité Infrastructure. Alle informatie is te vinden via deze link.

Voor de lokale wegen hangt dit af van de lokale regelgeving.

Autorisation d’exécution des chantiers en PoWalCo

Een autorisation d’exécution des chantiers (vergunning voor de uitvoering van bouwplaatsen) is verplicht voor alle werkzaamheden (tenzij voor bepaalde uitzonderingen zoals dringende werkzaamheden) die in, naast en boven (water)wegen plaatsvinden. De bepalingen worden vastgelegd in het décret “Impétrants” van 30 april 2009 en stellen dat men zich moet registreren in PoWalCo en daar zijn bouwplaatsen moet doorgeven, alsook coördineren met andere partijen. Het gebruik van PoWalCo is verplicht sinds 2017. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina over PoWalCo.

Ook voor kleine werkzaamheden en andere werkzaamheden die onder de uitzondering vallen van de autorisation d’exécution des chantiers geldt de verplichting om deze te registreren in PoWalCo, al gaat het dan enkel om een notificatie.

Werkzaamheden aan voorgevels en bovengrondse werkzaamheden vallen ook onder het decreet, en afhankelijk van de grootte van de bouwplaats, kunnen ze ook onderhevig zijn aan de coördinatieverplichting. Deze werkzaamheden kunnen wel, indien hun omvang niet te groot is en het wegdek niet geopend wordt, onder het vrijstellingsbesluit van 16 juli 2015 vallen. In dat geval is enkel een notificatie vereist.

Périodes de gel (sperperiodes)

Na de uitvoering van werkzaamheden onderhevig aan coördinatie wordt een periode vastgelegd waarin geen nieuwe werkzaamheden kunnen plaatsvinden. Deze is standaard 2 jaar, behalve voor werkzaamheden die werden uitgevoerd volgens het Qualiroutes-bestek: daar geldt een periode van 5 jaar.

Politievergunning

Voor het tijdelijk gebruik van de openbare weg moet eveneens de toelating van de politie gevraagd worden. Politievergunningen zijn vereist voor de goedkeuring van signalisatieplannen, omleidingen, en dergelijke om de veiligheid van alle weggebruikers te garanderen.

De aanvraag- en toekenningsprocedure en de specifieke bepalingen zijn afhankelijk van de bevoegde politie. In het algemeen zal dit gedefinieerd worden in het RGP (Règlement général de police) specifiek voor elke politiezone. Hiervoor dient u zich dus te wenden tot de politie in de zone waar u de werkzaamheden wilt uitvoeren.